سرگشتگی

Perplexity

copy icon share icon print icon

تعریف

یک معیار جهت اندازه‌گیری میزان خوب بودن یک مدل در انجام وظیفه. به عنوان مثال، فرض کنید وظیفه شما خواندن چند حرف اول کلمه‌ای است که کاربر در صفحه کلید تلفن هوشمند خود تایپ می‌کند تا با توجه به آن لیستی از کلمات احتمالی جهت تکمیل آن حروف ارائه کنید. سرگشتگی (P) در این وظیفه تقریبا برابر تعداد حدس‌هایی است که نیاز است شما بزنید قبل از این که کلمه هدف کاربر را پیشنهاد دهید.

سرگشتگی با فرمول زیر به آنتروپی متقاطع (cross-entropy) مرتبط می‌شود: