کارآیی

Performance

copy icon share icon print icon

تعریف

این واژه می‌تواند یکی از معانی زیر را داشته باشد:

  • معنای سنتی آن در مبحث مهندسی نرم‌افزار عبارت است از این که این بخش از نرم‌افزار با چه سرعتی (یا چقدر بهینه) اجرا می‌شود.
  • معنای آن در یادگیری ماشین که این‌جا مدنظر است به این سوال پاسخ می‌دهد که چقدر از پاسخ‌های مدل درست هستند، یا به بیان دیگر پیش‌بینی مدل چقدر خوب است.