پرسپترون

Perceptron

copy icon share icon print icon

تعریف

یک سیستم (نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری) که یا چند مقدار ورودی دریافت کند، و جهت محاسبه مقدار خروجی یک تابع بر روی حاصل جمع وزن‌دار ورودی‌ها اعمال کند. در یادگیری ماشین، این تابع معمولا غیرخطی (مانند ReLU، sigmoid یا tanh) است. به عنوان مثال، پرسپترون زیر برای پردازش سه مقدار ورودی از تابع sigmiod استفاده می‌کند:

در تصویر زیر، پرسپترون سه مقدار ورودی می‌گیرد که هر کدام قبل از وارد شدن به پرسپترون در یک مقدار وزن ضرب می‌شوند:

پرسپترون‌ها همان گره‌ها (node) در شبکه‌های عصبی عمیق هستند. در واقع شبکه‌های عصبی عمیق از چندین پرسپترون متصل به هم تشکیل شده که از الگوریتم انتشار معکوس (backpropagation) جهت بازخورد استفاده می‌کند.