راهبرد افراز

Partitioning Strategy

تعریف

الگوریتمی که به‌وسیله آن متغیرها بین سرورهای پارامتری تقسیم می‌شوند.