سوگیری در مشارکت

Participation Bias

copy icon share icon print icon