سوگیری در مشارکت

Participation Bias

تعریف

مترادف سوگیری عدم پاسخ (non-response bias) است.

اطلاعات بیشتر: سوگیری انتخاب