مشتق جزئی

Partial Derivative

تعریف

نوعی از مشتق‌گیری که در آن همه‌ی متغیرها به جز یکی ثابت در نظر گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، مشتق جزئی تابع f(x,y) نسبت به x به معنای مشتق تابع f است درحالی که f تابعی تنها بر حسب x فرض می‌شود. (که این معادل ثابت در نظر گرفتن y است.) مشتق جزئی تابع f نسبت به x تنها بر تغییرات x تمرکز دارد و بقیه متغیرهای موجود در عبارت را نادیده می‌گیرد.