مشتق جزئی

Partial Derivative

copy icon share icon print icon

تعریف

نوعی از مشتق‌گیری که در آن همه‌ی متغیرها به جز یکی ثابت در نظر گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، مشتق جزئی تابع f(x,y) نسبت به x به معنای مشتق تابع f است درحالی که f تابعی تنها بر حسب x فرض می‌شود. (که این معادل ثابت در نظر گرفتن y است.) مشتق جزئی تابع f نسبت به x تنها بر تغییرات x تمرکز دارد و بقیه متغیرهای موجود در عبارت را نادیده می‌گیرد.