بروزرسانی پارامتر

Parameter Update

تعریف

عملیات تنظیم کردن پارامترهای مدل در حین فرآیند آموزش، که معمولا در یک تکرار (iteration) از الگوریتم کاهش شیب (gradient descent) اتفاق می‌افتد.