پارامتر

Parameter

تعریف

هر متغیر در مدل که سیستم یادگیری ماشین مقدار آن را خود یاد می‌گیرد. به عنوان مثال، وزن‌ها پارامترهایی هستند که سیستم یادگیری ماشین در تکرارهای متوالی فرآیند آموزش مقدار آن را فرا می‌گیرد.

متضادها: ابرپارامتر (hyperparameter)