P

حرف P

Letter P

کلمات توضیح
۱ Pandas

یک رابط برنامه‌نویسی تحلیل داده ستون‌گرا. بسیاری از فریم‌ورک‌های یادگیری ماشین، از جمله TensorFlow، از ساختار داده‌ی pandas به عنوان ورودی پشتیبانی می‌کنند. اطلاعات بیشتر: اسناد مربوط به pandas

۲ Parameter

هر متغیر در مدل که سیستم یادگیری ماشین مقدار آن را خود یاد می‌گیرد. به عنوان مثال، وزن‌ها پارامترهایی هستند که سیستم یادگیری ماشین در تکرارهای متوالی فرآیند آموزش مقدار آن را فرا می‌گیرد. متضادها:...

۳ Parameter Update

عملیات تنظیم کردن پارامترهای مدل در حین فرآیند آموزش، که معمولا در یک تکرار (iteration) از الگوریتم کاهش شیب (gradient descent) اتفاق می‌افتد.

۴ Partial Derivative

نوعی از مشتق‌گیری که در آن همه‌ی متغیرها به جز یکی ثابت در نظر گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، مشتق جزئی تابع f(x,y) نسبت به x به معنای مشتق تابع f است درحالی که f تابعی تنها بر حسب x فرض می‌شود. (که...

۵ Participation Bias

مترادف سوگیری عدم پاسخ (non-response bias) است. اطلاعات بیشتر: سوگیری انتخاب

۶ Partitioning Strategy

الگوریتمی که به‌وسیله آن متغیرها بین سرورهای پارامتری تقسیم می‌شوند.

۷ Perceptron

یک سیستم (نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری) که یا چند مقدار ورودی دریافت کند، و جهت محاسبه مقدار خروجی یک تابع بر روی حاصل جمع وزن‌دار ورودی‌ها اعمال کند. در یادگیری ماشین، این تابع معمولا غیرخطی (مانند ReLU،...

۸ Performance

این واژه می‌تواند یکی از معانی زیر را داشته باشد: معنای سنتی آن در مبحث مهندسی نرم‌افزار عبارت است از این که این بخش از نرم‌افزار با چه سرعتی (یا چقدر بهینه) اجرا می‌شود. معنای آن در یادگیری ماشین که...

۹ Perplexity

یک معیار جهت اندازه‌گیری میزان خوب بودن یک مدل در انجام وظیفه. به عنوان مثال، فرض کنید وظیفه شما خواندن چند حرف اول کلمه‌ای است که کاربر در صفحه کلید تلفن هوشمند خود تایپ می‌کند تا با توجه به آن لیستی...

۱۰ Pipeline

هر یک از زیرساخت‌ها در الگوریتم‌های یادگیری ماشین. یک خط لوله (pipeline) شامل جمع‌آوری داده، تبدیل داده‌ها به داده‌های آموزش مدل، آموزش یک یا چند مدل و تبدیل مدل‌ها به محصولات نهایی است.

۱۱ Policy

در یادگیری تقویتی، به نگاشت احتمالی عامل (agent) از حالت‌ها (states) به عمل‌ها (actions) گفته می‌شود.

۱۲ Pooling

کوچک کردن ماتریس (یا ماتریس‌هایی) که حاصل لایه کانولوشنی (پیچشی) قبلی هستند. ادغام معمولا به معنای پیدا کردن مقدار بیشینه یا محاسبه میانگین در ناحیه در حال ادغام است. به عنوان مثال، فرض کنید که ماتریس...

۱۳ Positive Class

در طبقه‌بندی دوتایی، دو طبقه ممکن به نام‌های «دسته مثبت» و «دسته منفی» شناخته می‌شوند. دسته مثبت همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. به عنوان مثال، دسته مثبت در یک آزمایش پزشکی می‌تواند «تومور»...

۱۴ Post-Processing

پردازش خروجی مدل بعد از اجرای آن. پس‌پردازش‌ها می‌توانند بدون ایجاد تغییر در مدل‌ها به متحقق شدن قیدهای تساوی کمک کنند. به عنوان مثال، یک نمونه پس‌پردازش در یک طبقه‌بند دوتایی می‌تواند انتخاب حد...

۱۵ PR AUC (area under the PR curve)

ناحیه زیر منحنی دقت-بازخوانی (precision-recall) که با رسم کردن نقاط دقت و بازخوانی به ازای مقادیر مختلف آستانه دسته‌بندی به دست می‌آید. بسته به نحوه محاسبه آن، این نمودار می‌تواند معادل میانگین دقت...

۱۶ Pre-trained Model

مدل یا بخشی از مدل (مانند تعبیه (embeddings)) که قبلا آموزش دیده است. گاهی اوقات شما تعبیه‌های یک مدل از قبل آموزش داده شده را به عنوان ورودی به یک شبکه عصبی می‌دهید. در دیگر مواقع، مدل به جای اتکا به...

۱۷ Precision-Recall Curve

منحنی حاصل از محاسبه دقت (precision) و بازخوانی (recall) به ازای مقادیر مختلف آستانه دسته‌بندی.

۱۸ Precision

یک معیار که برای مدل‌های دسته‌بندی استفاده می‌شود. دقت (precision) نسبت جواب‌های درستی را مشخص می‌کند که مدل هنگامی که پیش‌بینی‌اش دسته مثبت است دارد.

۱۹ Prediction

خروجی مدل که به ازای یک نمونه ورودی تولید می‌شود.

۲۰ Prediction Bias

مقداری که بیان می‌کند که میانگین پیش‌بینی‌های مدل چقدر از میانگین برچسب‌ها در مجموعه داده فاصله دارد. این لغت نباید با اریبی در مدل‌های یادگیری ماشین یا با سوگیری در اخلاق و عدالت اشتباه گرفته شود.

۲۱ Predictive Parity

یک معیار تساوی که بررسی می‌کند آیا یک طبقه‌بند برای تمام زیرگروه‌هایی که تحت شرایطی تعریف شده‌اند دقت برابری دارد یا خیر. به عنوان مثال، یک مدل که احتمال پذیرش در دانشگاه را پیش‌بینی می‌کند دارای...

۲۲ Predictive Rate Parity

نام دیگری برای برابری پیش‌نگر.

۲۳ Preprocessing

پردازش داده‌ها قبل از این که مدل از آن‌ها استفاده کند. پیش‌پردازش می‌تواند بسیار ساده (حذف کردن کلمه‌هایی از متن نگلیسی که در دیکشنری انگلیسی وجود ندارند) یا بسیار پیچیده (تنظیم مجدد نقاط داده‌ها به...

۲۴ Prior Belief

آنچه قبل از شروع روند آموزش، درباره داده‌ها به آن اعتقاد دارید. به عنوان مثال، نظم‌دهی L2 به این باور قبلی متکی است که وزن‌ها باید اعدادی کوچک باشند که حوال عدد صفر دارای توزیع نرمال هستند.

۲۵ Proxy (Sensitive Attributes)

یک ویژگی که به عنوان جایگزین ویژگی‌های حساسیت‌برانگیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال، کد پستی یک شخص می‌تواند به عنوان پیش‌کار برای درآمد، نژاد یا قومیت آن فرد درنظر گرفته شود. An attribute used as a...

۲۶ Proxy Labels

داده‌هایی که برای تقریب برچسب‌هایی که مستقیماً در مجموعه داده در دسترس نیستند استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، فرض کنید شما می‌خواهید «باران می‌بارد؟» را به عنوان یک برچسب دودویی در مجموعه داده‌ی خود...