بیش‌برازش

Overfitting

تعریف

ایجاد یک مدل که به نمونه‌های مجموعه داده آموزش بسیار نزدیک شده است؛ به طوری که در پیش‌بینی داده‌های جدید به مشکل می‌خورد.