سوگیری همگنی خارج گروهی

Out-Group Homogeneity Bias

copy icon share icon print icon

تعریف

گرایش به این که در هنگام مقایسه مقادیر و شاخص‌های خارج گروه را شبیه‌تر از اعضای درون گروه ببینیم. درون‌گروهی به معنای افرادی است که به طور منظم با آن‌ها برخورد دارید و خارج‌گروهی به افرادی گفته می‌شود که معمولا با آن‌ها برخورد نداشته باشید. اگر با پرسش از افراد درباره ویژگی‌های اعضای خارج از گروه یک مجموعه داده جمع‌آوری کنید، این ویژگی‌ها نسبت به شاخصه‌های اعضای درون گروه با ظرافت کمتر و کلیشه‌ای‌تر خواهند بود.

به عنوان مثال، لی‌لی‌پوتی‌ها ممکن است خانه‌ی دیگر لی‌لی‌پوتی‌ها را با جزئیات بالا و تفاوت‌های ریز در معماری، سبک پنجره‌ها و درها و اندازه توصیف کنند؛ در حالی که همان لی‌لی‌پوتی‌ها معتقدند که ساکنان براب‌دینگ‌نگ همگی در خانه‌های یکسانی زندگی می‌کنند.

سوگیری همگنی خارج از گروهی نوعی از انتساب گروهی مقدار پیش‌فرض (group attribution bias) است.

مطالعه بیشتر: سوگیری بین‌گروهی (in-group bias)