استنباط برخط

Online Inference

تعریف

تولید پیش‌بینی‌ها در لحظه نیاز.

متضادها: استنباط برون‌خط (offline inference)