یک در مقابل همه

One-vs.-All

copy icon share icon print icon

تعریف

در یک مساله طبقه‌بندی با N پاسخ ممکن، یک رویکرد «یک در مقابل همه» شامل N طبقه‌بند دوتایی (یک طبقه‌بند دوتایی برای هر خروجی ممکن) است. به عنوان مثال، مدلی که نمونه‌ها را به عنوان حیوان، سبزیجات یا کانی طبقه‌بندی می‌کند، یک رویکرد «یک در مقابل همه» سه طبقه‌بند دوتایی زیر را تولید می‌کند:

  • حیوان در برابر غیرحیوان
  • سبزیجات در برابر غیر سبزیجات
  • کانی در برابر غیر کانی