یادگیری تک‌مرحله‌ای

One-shot Learning

copy icon share icon print icon

تعریف

یک رویکرد یادگیری ماشین است که معمولا در مسائل طبقه‌بندی اشیا استفاده می‌شود و طراحی شده است تا بتواند طبقه‌بند‌های موثر از یک نمونه آموزش دهد.

اطلاعات بیشتر: یادگیری چندمرحله‌ای (few-shot learning)