کدگذاری وان‌هات

One-hot Encoding

copy icon share icon print icon

تعریف

یک بردار پراکنده (sparse) که در آن:

  • مقدار یک درایه ۱ است
  • مقدار بقیه‌ی درایه‌ها ۰ است

این نوع کدگذاری جهت نمایش شناسه‌هایی که مقادیر محدودی می‌پذیرند معمول است. به عنوان مثال، یک مجموعه داده گیاه‌شناسی شامل ۱۵۰۰۰ گونه متفاوت را درنظر بگیرید که هر کدام با یک رشته منحصربه‌فرد معرفی می‌شوند. به عنوان یک مرحله از مهندسی ویژگی‌، شما احتمالا آن رشته‌ها به شکل بردارهای one-hot با اندازه ۱۵۰۰۰ درمی‌آورید.