استنباط برون‌خط

Offline Inference

تعریف

تولید دسته‌ای از پیش‌بینی‌ها، ذخیره آن پیش‌بینی‌ها و بازیابی آن پیش‌بینی‌ها در صورت نیاز.

متضادها: استنباط درون‌خط