تابع هدف

Objective Function

copy icon share icon print icon

تعریف

یک عبارت ریاضی یا معیار که یک مدل تلاش می‌کند تا آن را بهینه کند. به عنوان مثال، تابع هدف برای مسائل رگرسیون خطی معمولا تابع خطای توان دوم (squared loss) است. بنابراین، هنگامی که یک مدل رگرسیون خطی آموزش می‌بیند، هدف کمینه کردن تابع خطای توان دوم است.

در برخی موارد، هدف می‌تواند بیشینه کردن تابع هدف باشد. به عنوان مثال، اگر تابع هدف کارایی باشد، هدف بیشینه کردن کارایی است.

مطالعه بیشتر: زیان