هدف

Objective

تعریف

یک معیار که الگوریتم‌ها تلاش می‌کنند آن‌ را بهینه کنند.