O

حرف O

Letter O

کلمات توضیح
۱ Objective

یک معیار که الگوریتم‌ها تلاش می‌کنند آن‌ را بهینه کنند.

۲ Objective Function

یک عبارت ریاضی یا معیار که یک مدل تلاش می‌کند تا آن را بهینه کند. به عنوان مثال، تابع هدف برای مسائل رگرسیون خطی معمولا تابع خطای توان دوم (squared loss) است. بنابراین، هنگامی که یک مدل رگرسیون خطی...

۳ Offline Inference

تولید دسته‌ای از پیش‌بینی‌ها، ذخیره آن پیش‌بینی‌ها و بازیابی آن پیش‌بینی‌ها در صورت نیاز. متضادها: استنباط درون‌خط

۴ One-hot Encoding

یک بردار پراکنده (sparse) که در آن: مقدار یک درایه ۱ است مقدار بقیه‌ی درایه‌ها ۰ است این نوع کدگذاری جهت نمایش شناسه‌هایی که مقادیر محدودی می‌پذیرند معمول است. به عنوان مثال، یک مجموعه داده...

۵ One-shot Learning

یک رویکرد یادگیری ماشین است که معمولا در مسائل طبقه‌بندی اشیا استفاده می‌شود و طراحی شده است تا بتواند طبقه‌بند‌های موثر از یک نمونه آموزش دهد. اطلاعات بیشتر: یادگیری چندمرحله‌ای (few-shot learning)

۶ One-vs.-All

در یک مساله طبقه‌بندی با N پاسخ ممکن، یک رویکرد «یک در مقابل همه» شامل N طبقه‌بند دوتایی (یک طبقه‌بند دوتایی برای هر خروجی ممکن) است. به عنوان مثال، مدلی که نمونه‌ها را به عنوان حیوان، سبزیجات یا کانی...

۷ Online Inference

تولید پیش‌بینی‌ها در لحظه نیاز. متضادها: استنباط برون‌خط (offline inference)

۸ Optimizer

یک ‌پیاده‌سازی خاص از الگوریتم کاهش شیب (gradient descent). بهینه‌سازهای پرکاربرد عبارتند از: بهینه‌ساز AdaGrad که از ADAptive GRADient descent (کاهش شیب سازگار) گرفته شده است. بهینه‌ساز Adam که از...

۹ Out-Group Homogeneity Bias

گرایش به این که در هنگام مقایسه مقادیر و شاخص‌های خارج گروه را شبیه‌تر از اعضای درون گروه ببینیم. درون‌گروهی به معنای افرادی است که به طور منظم با آن‌ها برخورد دارید و خارج‌گروهی به افرادی گفته می‌شود...

۱۰ Outliers

مقدارهایی که از بقیه مقادیر فاصله‌ی زیادی دارند. در یادگیری ماشین، هر کدام از موارد زیر داده‌ی پرت حساب می‌شوند: وزن‌هایی که قدر مطلق آن‌ها بسیار بزرگ باشد. مقدارهای پیش‌بینی شده‌ای که از مقادیر...

۱۱ Output Layer

آخرین لایه در یک شبکه عصبی. این لایه حاوی جواب‌های مساله است.

۱۲ Overfitting

ایجاد یک مدل که به نمونه‌های مجموعه داده آموزش بسیار نزدیک شده است؛ به طوری که در پیش‌بینی داده‌های جدید به مشکل می‌خورد.