نامپای

Numpy

تعریف

یک کتابخانه متن‌باز ریاضی که امکان اجرای عملیات وکتوری به صورت بهینه را فراهم می‌کند. کتابخانه pandas نیز با استفاده از این کتابخانه ساخته شده است.