بهنجارش

Normalization

copy icon share icon print icon

تعریف

روند تبدیل بازه واقعی مقادیر به یک بازه استاندارد. (معمولا بین ۱- و ۱+، یا ۰ و ۱+) به عنوان مثال، فرض کنید که بازه طبیعی یک ویژگی مشخص بین ۸۰۰ تا ۶۰۰۰ است. با استفاده از تفریق و تقسیم، شما می‌توانید مقادیر را بین ۱- و ۱+ نرمال کنید.

مطالعه بیشتر: مقیاس‌گذاری (scaling)