سوگیری عدم پاسخ

Non-response Bias

تعریف

مترادف: سوگیری انتخاب