سوگیری عدم پاسخ

Non-response Bias

copy icon share icon print icon