نوفه

Noise

تعریف

به صورت کلی، هر چیزی که باعث ابهام در سیگنالی از مجموعه داده بشود. نوفه یا نویز به اشکال متفاوتی در داده ایجاد شود. به عنوان مثال:

  • اپراتورهای انسانی در برچسب زدن داده‌ها اشتباه کنند.
  • انسان‌ها یا دستگاه‌ها مقادیر ویژگی‌ها را حذف و یا اشتباه ضبط کنند.