نوفه

Noise

copy icon share icon print icon

تعریف

به صورت کلی، هر چیزی که باعث ابهام در سیگنالی از مجموعه داده بشود. نوفه یا نویز به اشکال متفاوتی در داده ایجاد شود. به عنوان مثال:

  • اپراتورهای انسانی در برچسب زدن داده‌ها اشتباه کنند.
  • انسان‌ها یا دستگاه‌ها مقادیر ویژگی‌ها را حذف و یا اشتباه ضبط کنند.