درک زبان طبیعی

NLU

تعریف

مخفف Natural Language Understanding یا درک زبان طبیعی است.