نورون

Neuron

copy icon share icon print icon

تعریف

گرهی در شبکه عصبی که معمولا چندین ورودی را دریافت کرده و یک خروحی تولید می‌کند. نورون‌ها مقدار خروجی را با اعمال یک تابع فعال‌ساز غیرخطی (activity function) بر روی حاصل جمع وزن‌دار مقادیر ورودی محاسبه می‌کنند.