کلاس منفی

Negative Class

copy icon share icon print icon

تعریف

در طبقه‌بندی دوتایی، یکی از دسته‌ها کلاس مثبت و دیگری کلاس منفی نام‌گذاری می‌شود. کلاس مثبت شامل آن چیزی است که به دنبال آن می‌گردیم و کلاس منفی فاقد آن است. به عنوان مثال، در یک تست پزشکی کلاس منفی می‌تواند «بدون تومور» باشد، یا در یک مساله دسته‌بندی پیام‌های الکترونیکی می‌تواند به «غیر هرزنامه» اشاره کند.

مطالعه بیشتر: کلاس مثبت