فهم زبان‌ طبیعی

Natural Language Understanding

تعریف

درک مقصود کاربر با توجه به آنچه گفته یا نوشته است. به عنوان مثال، یک موتور جستجو از فهم زبان طبیعی جهت تشخیص این که کاربر به دنبال چه می‌گردد استفاده می‌کند.