تله ناعدد

NaN Trap

تعریف

هنگامی که یک عدد در فرآیند آموزش مدل تبدیل به ناعدد (NaN - Not a Number) شود، باعث می‌شود برخی یا همه اعداد در مدل به ناعدد تبدیل شوند.