طبقه بندی چندکلاسه

Multinomial Classification

تعریف

معادلی برای طبقه بندی چندکلاسه.