رگرسیون لجستیک چندکلاسه

multi-class Logistic Regression

تعریف

استفاده از رگرسیون لجستیک در طبقه بندی چند کلاس