طبقه‌بندی چندکلاسه

multi-class Classification

copy icon share icon print icon

تعریف

یک مساله طبقه‌بندی که دارای بیشتر از ۲ کلاس است، برای مثال تقریبا ۱۲۸ گونه درخت افرا وجود دارد، بنابراین مدلی که گونه‌های درخت افرا را طبقه‌بندی می‌کند، چند کلاسه است. برعکس، مدلی که ایمیل ها را تنها به دو دسته تقسیم می‌کند (هرزنامه و غیرهرزنامه) یک مدل طبقه‌بندی باینری خواهد بود.