آموزش مدل

Model Training

تعریف

مراحل تعیین بهترین مدل