نمایشی از آنچه یک سامانه یادگیری ماشین از داده‌های آموزش یاد گرفته است. در Tensorflow مدل می‌تواند بیش از یک معنی داشته باشد که عبارتند از: