مدل

Model

copy icon share icon print icon

تعریف

نمایشی از آنچه یک سامانه یادگیری ماشین از داده‌های آموزش یاد گرفته است. در Tensorflow مدل می‌تواند بیش از یک معنی داشته باشد که عبارتند از:

  • یک گراف Tensorflow که ساختار محاسبه پیش‌بینی‌ها را نمایش می‌دهد.
  • وزن‌ها و مقدار اریبی‌ها (bias) در یک گراف Tensorflow که در روند آموزش تعیین شده‌اند.