مجموعه داده minst

MINST

copy icon share icon print icon

تعریف

مجموعه داده با دسترسی رایگان و عمومی جمع‌آوری شده LeCun, Cortes, and Burges حدود ۶۰۰۰۰ تصویر، هر تصویر یک عدد از ۰ -۹ از دستخط افراد مختلف است. هر تصویر در سایر ۲۸ در ۲۸ ذخیره شده‌اند. تصاویر به صورت خاکستری ذخیره شده‌اند یعنی تنها یک آرایه از اعداد بین ۰ تا ۲۵۵ هستند.

این مجموعه‌داده یکی از مجموعه‌داده استاندار و معتبر در حوزه یادگیری ماشین است برای رویکرد های جدید یادگیری ماشین استفاده می‌شود.