کلاس اقلیت

Minority Class

copy icon share icon print icon

تعریف

نامی که در مجموعه‌داده دسته نامتوازن به کلاس دارای داده کمتر گفته می شود. به عنوان مثال در مجموعه داده‌ای که ۹۹ درصد برچسب داده ها غیر هرزنامه و ۱ درصد برچسب ها هرزنامه باشد. کلاس با برچسب هرزنامه کلاس اقلیت نامیده می‌شود.