خطا مینی‌مکس

Minimax Loss

copy icon share icon print icon

تعریف

تابع خطایی که برای شبکه های مولد تخاصمی است،که بر اساس آنتروپی متقاطع بین توزیع داده های تولید شده و داده واقعی است.

این خطا در اولین مقاله‌ای که برای توضیح شبکه‌های مولد تخاصمی استفاده شده است.