کاهش شیب تصادفی دسته کوچک

mini-batch Stochastic Gradient Descent (SGD)

تعریف

الگوریتم کاهش شیب که از دسته کوچک استفاده می‌کند. می‌توان گفت که کاهش شیب با دسته کوچک، کاهش شیب را براساس مقدار کوچکی از داده های آموزش تخمین می‌زند. کاهش شیب تصادفی از سایز دسته کوچک ۱ استفاده می‌کند.