دسته کوچک

Mini Batch

copy icon share icon print icon

تعریف

یک دسته کوچک و اتفاقی از دسته های کل نمونه ها که باهم در یک حلقه آموزش یا اجرا می‌شوند.
اندازه دسته‌ی یک دسته کوچک معمولا بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ است. محاسبه خطا بر روی دسته کوچک بهینه تر از محاسبه خطا بر روی کل نمونه های آموزش است.