ماژول معیارها

Metrics API (tf.metrics)

تعریف

یک ماژول در پکیج تنسرفلو که مجموعه فعالیت های مربوط به بررسی مدل

برای مثال: tf.metrics.accuracy` برای مشخص کردن اینکه چقدر پیش‌بینی های مدل درست بوده است، استفاده می‌شود.