معیار

Metric

تعریف

عددی که برای شما مهم است. ممکن است به صورت مستقیم در سامانه یادگیری ماشین بهینه نشود