میانگین مجذور خطا

Mean Squared Error (MSE)

تعریف

میانگین مجذورخطا در در نمونه، MSE با تقسیم مجذور خطا بر تعداد نمونه ها. به صورت پیش فرض در تنسورفلو برای خطای آموزش و خطای آزمایش از این MSE استفاده می‌کنند.