میانگین خطا مطلق

Mean Absolute Error (MAE)

تعریف

یک معیار اندازه گیری خطا به صورت میانگین گیری از خطای مطلق محاسبه می‌شود. در مبحث خطای های مدل. MAE میانگین تفاوت بین مقدار واقعی و مقدار پیش‌بینی شده بر روی تمام نمونه های آموزش است. مثلا برای n نمونه آزمایش، برای هر مقدار واقعی y و مقدار پیش‌بینی شده y^ فرمول MAEبه صورت زیر است: