میانگین خطا مطلق

Mean Absolute Error (MAE)

copy icon share icon print icon

تعریف

یک معیار اندازه گیری خطا به صورت میانگین گیری از خطای مطلق محاسبه می‌شود. در مبحث خطای های مدل. MAE میانگین تفاوت بین مقدار واقعی و مقدار پیش‌بینی شده بر روی تمام نمونه های آموزش است. مثلا برای n نمونه آزمایش، برای هر مقدار واقعی y و مقدار پیش‌بینی شده y^ فرمول MAEبه صورت زیر است: