matplotlib

matplotlib

تعریف

کتابخانه ای در زبان برنامه نویس پایتون که برای رسم نمودار و بصری سازی استفاده می‌شود.