ویژگی مارکوف

Markov Property

تعریف

ویژگی از محیط های قطعی که اطلاعات جاجایی در بین حالت ها با داشتن حالت فعلی و عمل عامل به صورت کاملا قطعی مشخص شده است.