کلاس اکثریت

Majority Class

copy icon share icon print icon

تعریف

نامی که در مجموعه‌داده دسته نامتوازن به کلاس دارای داده بیشتر گفته می شود. به عنوان مثال در مجموعه داده‌ای که ۹۹ درصد برچسب داده ها غیر هرزنامه و ۱ درصد برچسب ها هرزنامه باشد. کلاس با برچسب غیرهرزنامه کلاس اکثریت نامیده می‌شود.