یادگیری ماشین

Machine Learning

copy icon share icon print icon

تعریف

برنامه یا سیستمی که از داده های ورودی، یک مدل پیش بینی کننده را ایجاد می‌کند (آموزش می دهد). این سیستم با استفاده از مدل یادگرفته شده، پش‌بینی‌های مفیدی را از داده های جدید (قبلاً هرگز دیده نشده) که از همان توزیع داده‌های ورودی است، می‌کند. یادگیری ماشین به رشته تحصیلی مربوط به این حوزه هم اشاره دارد.