نمای زیان

Loss Surface

تعریف

نموداری از وزن(ها) در برابر مقدار تابع زیان. الگوریتم کاهش شیب (gradient descent) تلاش می‌کند تا وزنی را پیدا کند که به ازای آن مقدار نمای زیان در نقطه کمینه محلی باشد.