تابع زیان

Loss Function

تعریف

تابعی که جهت اندازه‌گیری مقدار بد عمل کردن یک مدل تعریف می‌شود. به بیان دیگر، تابع زیان تابعی‌ست که نگاشتی از وضعیت مدل به یک مقدار حقیقی که تحت عنوان زیان شناخته می‌شود برقرار می‌سازد.