منحنی زیان

Loss Curve

copy icon share icon print icon

تعریف

نمودار مقادیر تابع زیان به عنوان تابعی از گام‌های آموزش. به عنوان مثال نمودار زیر را درنظر بگیرید:

منحنی زیان برای تشخیص همگرایی، بیش‌برازشی (overfitting) و کم‌برازشی (underfitting) مدل استفاده می‌شود.