زیان

Loss

copy icon share icon print icon

تعریف

معیاری برای اندازه‌گیری این که پیش‌بینی‌های مدل چقدر از برچسب‌ها دورند. به بیان دیگر، این معیار برای اندازه‌گیری مقدار بد بودن مدل است. برای مشخص شدن این مقدار، باید برای مدل یک تابع زیان تعریف شود. به عنوان مثال، مدل‌های رگرسیون خطی معمولا از میانگین مربع خطاها (mean squared error) به عنوان تابع زیان استفاده می‌کنند، در حالی که مدل‌های رگرسیون لجستیک (logistic regression) از تابع زیان لگاریتمی استفاده می‌کنند.